Regulamin

Home / Regulamin

1.Niniejszy Regulamin wykonywania zabiegów „Relax Spa, zwany dalej „Regulaminem”,stosownie do art. 384 Kodeksu cywilnego – określa ogólne warunki umowy, na podstawie której Klient otrzymuje usługę w postaci zabiegu bądź dokonuje zakupu towaru, określa prawa i obowiązki Stron takiej transakcji, w tym obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, a także zasady odpowiedzialności Stron.

2.Regulamin obowiązuje w „Relax Spa”

 3.W rozumieniu niniejszego Regulaminu pojęcie „zabieg” oznacza zabieg SPA, masaż lub rytuał ,seans SPA. O tym, które rodzaje zabiegów wykonywane są w „Relax spa”, decyduje wyłącznie „Relax Spa”. Katalog aktualnie dostępnych zabiegów zawarty jest w ofercie„Relax Spa”, dostępnym w recepcji  i na stronie internetowej .

4.Klient musi być osobą pełnoletnią, której stan nie wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie innych środków odurzających.

 5. Zapisanie się przez Klienta na zabieg jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i akceptacją przez Klienta jego postanowień.

6.Zabiegi są dostępne w godzinach pracy placówki „Relax Spa”, które widnieją na drzwiach wejściowych do placówki i na stronie internetowej  Godziny pracy mogą w sytuacjach wyjątkowych ulec zmianie. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie danej placówki, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania. Używanie niektórych lub wszystkich stref „Relax Spa” może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac.

7.Zabiegi wykonywane są według cennika ustalonego przez „Relax Spa”. Wszelkie ceny podane w cenniku są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich. Zakupiony przez Klienta pakiet zabiegów opłaconych z góry (voucher) nie podlega zwrotowi, a niewykorzystany wciągu 3 miesięcy od dnia zakupu traci ważność i nie może zostać wykorzystany po upływie tego terminu.

8.„Relax Spa” uwzględnia udzielone Klientowi rabaty, promocje i zaproszenia. Udzielone Klientowi rabaty, promocje i zaproszenia nie sumują się. Aby Klient mógł skutecznie skorzystać z udzielonego rabatu, promocji lub zaproszenia, powinien informować recepcję „RelaxSpa” o swoim uprawnieniu podczas umawiania wizyty przed zabiegiem.

9.Zabiegi wykonywane są po uprzedniej rezerwacji dokonanej przez Klienta. Klient powinien przybyć do „Relax Spa”, najpóźniej na 5 minut przed umówionym zabiegiem, aby przygotować się do niego. Jeśli Klient spóźni się na zabieg, czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg.

10.Umówiony zabieg można odwołać, nie ponosząc żadnych konsekwencji, w tym finansowych, najpóźniej na 2 godziny przed terminem zabiegu.

11.Ze względów zdrowotnych, przed przystąpieniem do niektórych zabiegów, Klient może zostać poproszony o wypełnienie i podpisanie formularza konsultacyjnego dotyczącego stanu jego zdrowia i zgody na zabieg. Odmowa wypełnienia i podpisania formularza konsultacyjnego przez Klienta odnotowywana jest przez „Relax Spa” i może stanowić podstawę odmowy wykonania zabiegu. Odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość informacji wpisanych w powyższym dokumencie ponosi wyłącznie Klient.

12.Przystępując do zabiegu, Klient automatycznie oświadcza, iż: (a) zna zabieg, któremu się poddaje, wyraża zgodę na jego przeprowadzenie i rozumie skutki, które zabieg za sobą pociąga,(b) przed rozpoczęciem uczestnictwa w zabiegu uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpiłby do zabiegu, jeżeli zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie,komfort fizyczny lub psychiczny; „Relax Spa” wszystkim Klientom doradza, aby przed skorzystaniem z zabiegu, przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do odbycia zabiegu,(c) nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie używa jakichkolwiek innych substancji ani też nie posiada schorzeń, które są przeciwwskazaniem dla danego zabiegu, (d) jest świadomy tego, że – mimo dołożenia należytej staranności przez „Relax Spa” –zabieg ze względu na jego charakter może nie przynieść zamierzonego przez Klienta rezultatu, jak również może wiązać się z ryzykiem wystąpienia rezultatów niepożądanych(np. zaczerwienienia, podrażnienia lub obrzęki), w tym powikłań, (e) nie będzie żądał zwrotu ceny za zabieg w przypadku, gdy zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu.

13.„Relax Spa” nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klienta, polegającą na zgubieniu, zniszczeniu lub utracie mienia należącego do Klienta. Jeżeli obsługa placówki znajdzie jakiekolwiek przedmioty pozostawione przez Klienta, będą one przechowane w recepcji placówki przez 7 dni od dnia zabiegu.

14. W gabinecie „Relax Spa” zabrania się :(a) palenia tytoniu, ( b) wnoszenia i picia alkoholu i napojów alkoholowych,(c) wchodzenia w ubraniu oraz obuwiu innym niż basenowe(d)nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,(e) siadania w saunie na ławeczkach bez użycia ręczników

16.Umowa dotycząca wykonania zabiegu zawarta pomiędzy „Relax Spa” a Klientem podlega prawu polskiemu.17. Regulamin oraz wszelkie jego zmiany są ogłaszane i udostępniane Klientom poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w recepcji „RelaxSpa”, a także na stronie internetowej

KORZYSTANIE Z SAUNY SUCHEJ

 1. Zaleca się korzystać z sauny zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
 2. Przed wejściem do sauny należy bezwzględnie zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się one przyczyną poparzenia ciała. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 3. W kabinie sauny może przebywać jednocześnie 5 osób.
 4. Jeden cykl kąpieli trwa około 25 minut: 8–12 minut przebywania w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8–12 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą (w cyklu drugim i trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 minut).
 5. W czasie przebywania w saunie suchej nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.
 6. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2–3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
 7. Po saunie należy wypocząć około 20–30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach (około 0,5–1 l) wód mineralnych lub soków.

KORZYSTANIE Z SAUNY INFRARED

 1. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.
 2. W pomieszczeniu Sauny Infrared panuje temperatura 35-60oC, a źródłem ciepła są promienniki podczerwieni
 3. Zabrania się przebywania w saunie nago.
 4. Przed wejściem do sauny infrared należy:
  a) załatwić potrzeby fizjologiczne
  b) zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, biżuterię, zegarek,
  c) zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
  d) umyć ciało pod prysznicem mydłem a następnie wytrzeć do sucha,
  e) zdjąć obuwie basenowe.
 5. W Saunie Infrared należy siadać na własnym ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby ciało nie stykało się bezpośrednio z drewnianą powierzchnią siedziska i oparć.
 6. Czas przebywania zależy indywidualnie od samopoczucia oraz stażu korzystania z sauny.
 7. Po wyjściu z sauny należy schłodzić ciało -schładzanie rozpoczynamy od stóp w kierunku serca.
 8. Po schłodzeniu należy odpocząć i uzupełnić poziom płynów w organizmie wodą mineralną lub sokiem.

KORZYSTANIE Z WANNY JACUZZI

 1. Zaleca się wejście/wyjście do wanny tylko w oznaczonym miejscu, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 2. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.
 3. W wannie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 2 osoby.
 4. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 min.
 5. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
 6. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić zarządcy obiektu.
 7. Osobom przebywającym w wannie zabrania się: 
  a) powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających z wanny lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek;
  b) użytkowania jacuzzi gdy dostęp do wanny jest zakazany;
  c) wpychania osób do wanny;

d) wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.;
e) zanurzania głowy i twarzy;
f) manipulowanie przy dyszach i pokrętłach;
g) wylewania wody z jacuzzi.

UWAGA!
DŁUŻSZE KORZYSTANIE Z JACUZZI ORAZ ŁĄCZNIE Z PRZEBYWANIEM W SAUNIE MOŻE WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE ORGANIZMU. SYMPTOMY TO: DRGAWKI, NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY, ZASŁABNIĘCIE.
 
W PRZYPADKU POGORSZENIA SAMOPOCZUCIA PODCZAS POBYTU W STREFIE SPA LUB JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI ZDROWOTNYCH NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.